De jeugdwerking is op zoek naar (gediplomeerde trainers). 0486/57.11.07:
Kom gerust onze spelers eens aanmoedigen op de terreinen van KRCB :

 

 

MISSIE EN VISIE VAN DE CLUB

__________________________________________________________________________________

 

Organigram jeugdwerking

Het hoofdbestuur geeft het jeugdbestuur de mogelijkheid om zelfstandig te werken, maar is geen afzonderlijke vzw. Het jeugdbestuur is samengesteld uit de jeugdvoorzitter en twee leden die functioneren als jeugdcoördinator en de TVJO.

Het jeugdbestuur staat in voor de dagelijks bestuur van de jeugdwerking. Er zullen ook steeds twee leden uit het jeugdbestuur zetelen in het hoofdbestuur om de belangen te verdedigen van de jeugd.

Het jeugdbestuur laat de sportieve werking van de jeugd over aan de sportieve cel. Deze wordt geleid voor de TVJO. Er zal steeds een lig van het jeugdbestuur zetelen in de sportieve cel om de belangen van het jeugdbestuur te verdedigen. De TVJO zal ook steeds zetelen in het jeugdbestuur om de sportieve cel te verdedigen in het jeugdbestuur.

 

Functie voorzitter: Lieven Welleman           Het algemeen bestuur van de jeugd

Het vastleggen en leiden van vergaderingen van het jeugdbestuur

Zetelt in het hoofdbestuur van de club

Coördinatie van alles jeugdactiviteiten

Verantwoordelijke financiële toestand van de club

Beheer website, soccer online en auditdossier

Aanwerving nieuwe trainers samen met TVJO

Functie jeugdcoördinator Geert Van Geit:           Wedstrijd –en trainingskledij

                                                                                              Vasteleggen terreinen en kleedkamers

                                                                                              Nazicht materiaal

                                                                                              Aanspreekpunt voor nieuwe leden

                                                                                              Zetelt in het hoofdbestuur van de club

Functie jeugdcoördinator Marc Dierickx:              Sportieve organisatie eigen jeugdtornooi

                                                                      Inschrijven en regelen van jeugdtornooien en oefenwedstrijden voor eigen ploegen

                                                                      Zetelt in de sportieve cel van de club om de belangen van het jeugdbestuur te verdedigen

 

Functie TVJO Jens Vanderghote:              Zetelt in het jeugdbestuur om de belangen van de sportieve cel te verdedigen

                                                                               Eindverantwoordelijke sportieve visie jeugdwerking

                                                                               Aanspreekpunt ouders voor sportieve problemen

                                                                               Aanwerving nieuwe trainers samen met jeugdvoorzitter

                                                                               Vastleggen en leiden van vergaderingen sportieve cel

                                                                               Zit de vergaderingen met de jeugdtrainers voor die om de twee maanden plaats vinden per sportieve groep

                                                                               Ondersteuning en evalueren van jeugdtrainers

                                                                               Verantwoordelijke doorstroming van spelers tussen de ploegen

                                                                               Samenstellen sportieve visie en werking samen met leden sportieve cel

                                                                               Bijwonen van zo veel mogelijk trainingen en wedstrijden en hiervan verslagen opmaken en bespreken met de trainers

                                                                               Samenstellen van evaluatiecriteria van de jeugdspelers

                                                                               Evalueren en bijsturen van de jeugdwerking samen met de sportieve cel

                                                                               Zorgen voor jaarlijkse vorming op de club

                                                                               Doorstroming van spelers tijdens het seizoen

                                                                               Verantwoordelijk voor het samenstellen van de spelersgroepen van het volgend seizoen samen met de trainer van de huidige ploeg of ploegen indien dit van dezelfde leeftijdscategorie zijn

Functie leden sportieve cel:        Feedbackgroep sportieve visie TVJO

Samenstellen sportieve visie en werking samen met leden sportieve cel

Evalueren en bijsturen van de jeugdwerking samen met de sportieve cel

Missie

De bestaansredenen van de club zijn:    - creëren van sportief plezier e verenigingsamusement;

                                                         - aanbieden van een actief voetbalaanbod

                                                         - kom tot een eerste elftal met kwalitatief goed opgeleide eigen spelers

 

De missie van KRCB bestaat erin iedere jeugdspeler als sportclub en als vereniging op te vangen.

Als verenging willen we de jongeren opleiden en emotioneel verbonden maken met de verenigingen. Belangrijke waarden zoals groepsgeest, naleven van groepsafspraken, respect leren opbrengen voor zichtzelf en andere proberen we bij te brengen.

Sportieve misse:              Kinderen uit de eigen regio een gezond en gijn alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

                                               Kinderen opleiden tot volwassen voetballers met andere woorden hen geduldig klaarstomen voor het eerste elftal voetbal.

                                               Elke speler laten doorstromen voor hem/haar hoogst mogelijk niveau.

                                               Werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend en aanvallend voetbal wordt nagestreefd.

                                               Uitgroeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met gediplomeerde jeugdopleiders, die in de meest ideale omstandigheden en een familiale sfeer kunnen werken.

                                               De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen door deze op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden. Waarden als FAIR-PLAY, gelijkheid, doorzettingsvermogen,… (Panathlon-verklaring) staan dan ook hoog in het vaandel geschreven.

Zakelijke missie:               Financieel gezond zijn en blijven.

Een sterke organisatiestructuur, gebaseerd op verantwoordelijkheid, vrijwilligheid, transparantie in taken,… naar voorbeeld van professionele clubs.

Een reputatie ontwikkelen van “familiale” club door het aantrekken van mensen en spelers uit de regio.

Uitbouwen van een accommodatie die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en leeromgeving biedt.

KRCB is een familiale club waar een zeer gemoedelijke sfeer heerst. Het is een ideale plaats om nieuwe vriendschapsbanden te smeden. KRCB moet een prominente rol spelen in het sociale leven.

Identiteit en waarden van de club

KRC Bambrugge is een familiale club waar een zeer gemoedelijke sfeer heerst. Het is een ideale plaats om de nieuwe vriendschapsbanden te smeden. KRCB moet een prominente rol spelen in het sociale leven.

‘Voetbal als middel, mensen samenbrengen als doel’

 

Door zoveel mogelijk jongeren aan te sluiten ui de buurt met de praktische haalbaarheid in gedachten (velden, trainers, begeleiders) willen we de kwaliteit verhogen. Kwantiteit brengt nu eenmaal kwaliteit met zich mee. Door een brede basis aan te leggen krijgen alle spelers de kans om zich te ontwikkelen naar hun hoogst haalbare niveau. Hierin moet het mogelijk zijn om alle spelers voldoende speelkansen te geven, zonder uitsluiting, maar met een aanmoedigende aandacht voor die spelers die zich inzetten op sportief en sociaal vlak. Er wordt voor gezorgd dat iedere speler voor een heel seizoen minimum 50% speelkansen krijgt.

‘Een open club voor iedereen’

 

KRC Bambrugge wil zich aldus vooral kenmerken als een voetbalclub die de jeugdopleiding als basis (= als middel) en als reden (= als doel) van zijn bestaan heeft. Het steeds verder optimaliseren van de jeugdopleiding ziet de club als grootste voorwaarde voor het verzekeren van zijn eigen duurzaam bestaan en dit niet alleen op sportief vlak maar evenzeer op vlak van het verenigingsleven. Bijgevolg zal de club nooit financiële avonturen aangaan voor de uitbouw van zijn eerste elftal.

‘Jeugdopleiding als basis’

 

Een sfeer van amusement verhoogt het zelfvertrouwen en dus ook de prestatie. Door een speler op verschillende posities te plaatsen, komt hij terecht in nieuwe spelsituaties, waarin hij steeds op zoek moet naar de juiste keuzes. Op die manier kan hij evolueren tot een completere voetballer. Op termijn moeten spelers kunnen functioneren in een ploeg zonder de hulp van een coachende trainer. Onze taak bestaat er dus in om er “verstandige” voetballers van te maken, die zelf beslissingen kunnen nemen. Als onze doelstelling bereikt wordt, dan zal het klassement automatisch volgen. We proberen op zoek te gaan naar de beste trainers op sportief en opvoedkundig vlak en hen aan te moedigen om zich voortdurend bij te scholen en elkaar onderling bij te sturen. Dit onder leiding van de sportieve cel. “Coach the coach” binnen onze club is van uiterst belang.

‘Goede begeleiding’

 

Het is van het grootste belang voor de club, dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier naar de club komen, zowel voor trainingen, eigen wedstrijden, randactiviteiten als voor wedstrijden van het eerste elftal. Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels. Het is echter minstens even belangrijk dat de ouders en familie zich eveneens thuis voelen in de vereniging. Ouders dienen zich betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Er mag niet vergeten worden, dat de ouders hun kinderen voor een stuk toevertrouwen aan buitenstaanders, welke hun kinderen niet alleen gaan begeleiden, maar ook voor een stuk gaan vormen. Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit, één grote familie te maken. Niemand zal ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens strubbelingen zijn. Communicatie is hierbij van het grootste belang.

‘Verenigingsleven’

 

De jeugdopleiding wil een bijdrage leveren aan opvoedende waarden door enerzijds orde, tucht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, leiderschap, luisterbereidheid en doorzettingsvermogen aan te leren en verder te ontwikkelen.  Anderzijds willen we onze leden leren omgaan met ethische waarden zoals fair-play, teamwork, omgaan met winst of verlies, en dit door een pedagogische begeleiding. We zijn ons ervan bewust dat dit proces een proces is van vallen en opstaan. Enkele basisgedachten die belangrijk zijn in de opleiding van de jongeren en in onze club gevolgd worden zijn:                      

- Jeugdspelers in onze club moeten een voorbeeld zijn voor de anderen. Dit resulteert in een positieve uitstraling. Naast het voetballen, proberen de trainers/begeleiders ook andere waarden mee te geven die naast het voetbal ook even belangrijk zijn fair-play, engagement, verantwoordelijkheid, inzet,…

- Spelplezier is van groot belang en zal ook een leidraad zijn in de jeugdopleiding.

- Ieder kind heeft het recht GEEN kampioen te spelen.

- Elke speler is uniek en bezit kwaliteiten. We kunnen misschien niet iedereen leren voetballen, maar ze wel zo goed mogelijk begeleiden.

- Jeugdvoetbal is opleiden van individuen. Niet alleen het team moet verbeteren, maar ook elk individu op zich.

‘Opvoeding’

 

Visie

KRCB wenst uit te groeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding.

FUN en FORMATION spelen hierin de belangrijkste rol.

 

FUN       Spelplezier is het belangrijkste punt de visie. KRCB wilt er voor zorgen dat iedere speler veel spelplezier heeft zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden en dit voor alle spelers van de U6 tot het eerste elftal.

                Hierdoor willen we dat iedere speler tijdens de trainingen steeds kan voetballen en worden alle oefeningen steeds met bal voorzien zodat iedere speler zeer veel balcontacten heeft. Er zal gewerkt worden met wedstrijdvormen en tussenvromen op training. Bij de wedstrijdvormen zullen er dus zeer veel scoringskansen zijn en bij elke tussenvorm zal er worden gezorgd dat de speler steeds een scoringskans heeft. Tijdens de wedstrijden geld er ook het principe van 50% speeltijd per wedstrijd voor iedere speler tot U17.

FORMATION     Tijdens dat de spelers zeer veer plezier hebben tijdens de trainingen en wedstrijden trachten we hen maximaal te ontwikkelen als voetballer. Dit is zowel op tactisch, technisch, mentaal en fysisch vlak.

                               We werken dan ook aan een procesgerichte opleiding. Via maandplanningen per jeugdgroep (G1: U5/U6 – G2: U7-U9 – G3:U10/U11 – G4: U12-U13 – G5: U14-U17 – G6: U21) zullen we hieraan werken. Zo worden er maandelijks nieuwe basics en teamtactics aangereikt. Zodat ze na G5 (U17) het volledige gamma aan teamtactics en basics maximaal hebben aangeleerd. Tijdens de formation zullen de jeugdspelers ook een aantal clubeigenheden aanleren via maandthema’s.

Niet vergeten dat het hebben van plezier in voetbal het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen is en leidt tot beter presteren. Om deze reden ook vinden wij het belangrijk dat elk kind op zijn eigen ontwikkelingsniveau kan voetballen. Hierbij zal dus steeds rekening worden gehouden bij het samenstellen van de groepen.

Daarnaast hecht onze club enorm veel belang aan het opvoedende aspect van de voetbalopleiding. KRCB wil de jeugdspeler via hun opleiding de menselijke waarden zoals respect voor anderen, respect voor zichtzelf, respect voor materiaal en infrastructuur bij brengen. Hierdoor dragen we discipline dus hoog in het vaandel en is er voor trainingen en wedstrijden een intern reglement samengesteld. Ook hanteert de jeugdwerking wedstrijdselectiecriteria.

Jeugdspelers KRCB         spelen om te winnen, maar leren verliezen.

                                               leren de spelregels van het voetbal en leven ze na = FAIR PLAY

                                               leren leefregels na te leven en zelfdiscipline te verwerven

                                               leren samenleven en samenwerken om sociale competenties te verwerven.

Leerplan met basics en teamtactics

Iedere groep krijgt maandelijks een maandplanning met de te aan te leren basics en teamtactics per groep. De trainer zal deze tijdens trainingen trachten aan te leren aan zijn spelers en laat zijn spelers de aangeleerde technieken en tactieken toepassen tijdens de wedstrijden.

UITVOETBALLEN              KRCB tracht steeds uit te voetballen van achteruit. Tot en met U13 zal de doelman nooit uittrappen.

BALBEZIT             KRCB wenst steeds in het bezit te zijn van de bal, wij willen zelf het spel maken en gaan dus uit van aanvallend voetbal. Dit trachten we met verzorgt voetbal met zo weinig mogelijk lange ballen.

DRUK ZETTEN    Aangezien we aanvallend voetbal wensen te spelen willen we steeds druk naar voor zetten. Steeds hoog druk zetten vergt zeer veel energie. Hierdoor gebeurd dit in fasen van druk zetten. 2 kwarten hoog druk en 2 kwarten medium druk. Bij het verliezen van bal zal er ook steeds de 5”-regel worden gebruikt waarbij er onmiddellijk intensief druk wordt gezet bij balverlies door iedereen van 5”.

OPSTELLING      U6 – 2-2

                               U7-U9 – 5-5        Enkele ruit

                               U10-U13 – 8-8   Dubbele ruit

U14-U17              KRCB heeft de visie voor het opleiden van profielen in de plaats van het opleiden in posities. Hierdoor zullen er drie opstellen worden aangeboden tijdens een voetbalseizoen. De eerste drie maanden van het seizoen 1-4-3-3 met aanvallende driehoek, de volgende 3 maanden 1-4-1-2-1-2 (4-4-2 met een ruit op het middenveld, 4 centrale middenvelders) en de laatste 3 maanden 1-3-4-2-1.

U21                        Toepassing van de 3 opstellingen aangeleerd tussen in groep 5. Hier heeft de trainer de keuze tussen de drie opstellen. Dit als simulatie naar het eerste elftal waar de trainers ook regelmatig van opstelling veranderen op basis van hun tegenstander.

TRAININGEN     De trainingen worden onder een vast stramien afgewerkt per groep. Dit om de FUN – FORMATION te garanderen.

TRAINERS           We trachten zo veel mogelijk trainers de trainersopleidingen te laten volgen. En hen hierin zo veel mogelijk ondersteuning te bieden.

OPLEIDINGSVISIE G1: U5/U6      Spel en fun zijn de grootste doelstellingen

                                                               Zo veel mogelijk balcontacten

                                                               Zeer veel scoringsmodelijkheden

                                                               Veel acties 1/1

                                                               Alles mag niets moet (speler kan het NOG niet)

OPLEIDINGSVISIE G2: U7-U9       Fun is de grootste doelstelling

                                                               Veel wedstrijdvormen

                                                               Alle oefeningen met bal

                                                               Zeer veel scoringsmogelijkheden

                                                               Dribbelen blijft centraal staan

                                                               Aanleren korte pass

                                                               Doelmannen trappen nooit uit

                                                               Eerste stappen in uitvoetballen worden aangeleerd

                                                               Spelers komen op alles posities van het speelveld (enkele ruit)

                                                               Aanleren van nummers 1-3-7-9-11

                                                               Krijgen om de twee weken 30 minuten techniektraining

OPLEIDINGSVISIE G3: U10-U11  Fun is de grootste doelstelling

                                                               Veel wedstrijdvormen

                                                               Alle oefeningen met bal

                                                               Zeer veel scoringsmogelijkheden

                                                               Overgang naar samenspel maar actie blijft belangrijk

                                                               Gebruiken korte passing en aanleren halflange passing

                                                               Doelmannen trappen nooit uit

                                                               Uitvoetballen wordt steeds gebruikt

                                                               Aanleren druk zetten in fasen

                                                               Spelers komen op alles posities die de speler liggen (dubbele ruit)

                                                               Aanleren van nummers 1-2-3-5-7-9-10-11

                                                               Krijgen om de twee weken 30 minuten techniektraining

                                                               Wedstrijd willen winnen, maar nooit ten koste van de visie en spelsysteem

OPLEIDINGSVISIE G4: U12-U13  Fun is de grootste doelstelling

                                                               Veel wedstrijdvormen

                                                               Alle oefeningen met bal

                                                               Zeer veel scoringsmogelijkheden

                                                               Samenspel met korte en halflange passing maar actie blijft belangrijk

                                                               Doelmannen trappen nooit uit

                                                               Uitvoetballen wordt steeds gebruikt

                                                               Druk zetten in fasen en 5” regel aanleren

                                                               Wij willen steeds de  bal

                                                               Spelers komen op alles posities die de speler liggen (dubbele ruit)

                                                               Krijgen om de twee weken 30 minuten techniektraining

                                                               Wedstrijd willen winnen, maar nooit ten koste van de visie en spelsysteem

OPLEIDINGSVISIE G5: U14-U17  Tactische vervolmaking

                                                               Opkomende vleugelbacks/middenvelders

                                                               Samenspel met korte en halflange passing met veel één tijd voetbal

                                                               Aanleren lange passing

                                                               Uitvoetballen wordt op gepaste wijze gebruikt

                                                               Druk zetten in fasen en 5” regel gebruiken

                                                               Wij willen steeds de  bal

                                                               Spelers komen op posities met overeenkomstige kwaliteiten (= profielen)

                                                               3 opstellingen: 1-4-3-3, 1-4-1-2-1-2 en 1-3-4-2-1

                                                               Wedstrijd willen winnen, maar nooit ten koste van de visie en spelsysteem

                                                               Zonefilosofie wordt gehanteerd

OPLEIDINGSVISIE G6: U21            Toepassen aangeleerde technieken

                                                               Opkomende vleugelbacks/middenvelders

                                                               Samenspel met korte, halflange en lange passing met veel één tijd voetbal

                                                               Uitvoetballen wordt op gepaste wijze gebruikt

                                                               Druk zetten in fasen en 5” regel gebruiken

                                                               Wij willen steeds de  bal

                                                               Spelers komen op posities met overeenkomstige kwaliteiten (= profielen)

                                                               3 opstellingen: 1-4-3-3, 1-4-1-2-1-2 en 1-3-4-2-1

                                                               Iedere wedstrijd willen winnen

                                                               Zonefilosofie wordt gehanteerd

Doelstellingen tegen 2020-2021

Omschrijving

Doelstelling

1.       Trainers opleiden / aanwerven

Aan criteria voldoen van provinciaal voetbal

2.       Maximale doorstroming naar A-kern

Jaarlijks minimum 3 spelers doorschuiven

3.       Aantal jeugdploegen verhogen

U6          1 ploeg                 10 spelers

U7          1 ploeg                 10 spelers

U8          1 ploeg               10 spelers

U9          1 ploeg                 10 spelers

U10        1 ploeg                 14 spelers

U11        1 ploeg               14 spelers

U12        1 ploeg                 14 spelers

U13        1 ploeg                 14 spelers

U14        1 ploeg                 19 spelers

U15        1 ploeg                 19 spelers

U16        1 ploeg                 19 spelers

U17        1 ploeg                 19 spelers

U21        1 ploeg                 19 spelers

4.       Invullen van sociale en sportieve functie binnen de lokale gemeenschap

Er zal binnen de club nooit een speler geweigerd of doorgestuurd worden wegens zijn kwaliteiten als jeugdvoetballer

5.       Speeltijd

Steeds 50% speeltijd voor iedere speler tot en met U17

6.       FUN

Iedere speler moet iedere training en iedere wedstrijd met plezier komen voetballen

Jaarlijks statisch bijhouden wat de uitstroom is van de club

7.       FORMATION

Iedere speler zal op het einde van zijn jeugdopleiding klaar zijn voor het eerste elftal voetbal. Iedere speler op zijn niveau

Jaarlijks statistisch bijhouden wat de spelers doen na hun jeugdloopbaan bij KRCB

 

Doelstellingen huidig seizoen 2017-2018

Omschrijving

Doelstelling

1.       Trainers opleiden / aanwerven

1 extra gediplomeerde trainer

2.       Doorstroming naar A-kern

Minimum 1 speler doorschuiven

3.       Aantal spelers U6 optimaliseren

Minimum 10 spelers van geboortejaar 2012 trachten aan te sluiten.

4.       Speeltijd

Steeds 50% speeltijd voor iedere speler tot en met U17

5.       FUN

Iedere speler moet iedere training en iedere wedstrijd met plezier komen voetballen

Jaarlijks statisch bijhouden wat de uitstroom is van de club

6.       FORMATION

Iedere speler zal op het einde van zijn jeugdopleiding klaar zijn voor het eerste elftal voetbal. Iedere speler op zijn niveau

Jaarlijks statistisch bijhouden wat de spelers doen na hun jeugdloopbaan bij KRCB

7.       Maandplanning

Elke jeugdtrainer begrijpt de maandplanning en kan deze gebruiken om zijn trainingen en wedstrijden voor te bereiden

8.       Uitvoetballen

Iedere jeugdploeg begrijpt de principes van de club van uitvoetballen en kan deze reeds sporadisch gebruiken in de wedstrijd

9.       Druk zetten

Iedere jeugdploeg begrijpt de principes van de club van druk zetten en kan deze reeds sporadisch gebruiken in de wedstrijd

10.   Openen breed in infiltratiezone

Iedere jeugdploeg begrijpt de principes van de club van openen breed in de infiltratiezone en kan deze reeds sporadisch gebruiken in de wedstrijd

 

Evaluatie doelstelling

De jaardoelstellingen zullen op iedere vergadering van de sportieve cel worden overlopen. Er wordt onmiddellijk gekeken waar actie nodig is en wie deze actie zal uitvoeren.

De doelstellingen zullen op het einde van het seizoen worden geëvalueerd tijdens een vergadering van de sportieve cel. Dan zullen ook onmiddellijk de nieuwe doolstellingen voor het nieuwe seizoen worden opgemaakt.

Er zal ook gekeken worden of we reeds een stap dichter zijn bij de doelstellingen van 2020-2021. Hier kan er ook worden bijgestuurd waar nodig. Zijn de doelstellingen nog haalbaar. Dienen er nieuwe accenten of prioriteiten worden gelegd.

Van iedere doelstelling zal er zo veel mogelijk cijfermateriaal worden verzamelend om de effecten van de bijsturingen over de jaren heen zichtbaar te maken.

 

 

Jeugdledenreglement

__________________________________________________________________________________

Regelement trainingen spelers

1.       Iedere speler is een kwartier voor aanvang van de trainingen aanwezig.

2.       De trainer, medespeler, medewerkers en vrijwilligers worden begroet.

3.       De ouders begeleiden hun kind tot aan de kleedkamer zodat ze zeker weten dat de training doorgaat.

4.       Spelers hebben 20 minuten om zich na de training te douchen en worden dus ten laatste 20 minuten na de training afgehaald.

5.       Om drukte te vermijden wordt er gevraagd om zo weinig mogelijk in de kleedkamers te komen. Vanaf U9 wordt er verwacht dat ze zichtzelf kunnen helpen. Trainer en afgevaardigde helpen waar nodig.

6.       De trainer wordt steeds verwittigd als een speler niet kan deelnemen aan de training.

7.       De trainer wordt steeds verwittigd als een speler later aanwezig zal zijn op training.

8.       Er wordt na elke training gedoucht. Hygiëne staat voorop. Slippers dragen is raadzaam.

9.       De trainer maakt na afloop van de training afspraken in functie van de daaropvolgende wedstrijd, tijdens dit anders wordt gecommuniceerd door de trainer. Loop dus niet direct weg.

10.   De spelers zijn steeds gekleed in voetbalkledij van KRCB en dragen steeds beenbeschermers. Indien deze niet zouden gedragen worden is uw kind niet verzekerd.

11.   Spelers gedragen zich op training, wie zich hier niet aan houdt, kan bestraft worden en eventueel uitgesloten worden bij de volgende match.

12.   Spelers hebben respect voor het werk van ons bestuur en zorgen er dan ook voor dat alles net en in orde blijft. Zo worden schoenen uitgeklopt/afgeveegd voor ze de kleedkamer betreden.

13.   Voor de training wordt er niet op het A-terrein gespeeld. Hier lopen kleine en grote spelers door elkaar en dit zorgt voor onveilige situaties.

Regelement wedstrijden spelers

1.       Iedereen is tijdig aanwezig op de afgesproken plaats. Wie niet tijdig aanwezig is zal niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

2.       Vanaf U14 is een identiteitsbewijs verplicht voor iedere speler. Wie deze niet bij zich heeft op het afgesproken tijdstip zal niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

3.       De trainer, medespeler, medewerkers en vrijwilligers worden begroet.

4.       De spelers komen naar de wedstrijd in voetbalkledij van de ploeg. Ook na de match dragen we weer deze kledij. Dit geeft de club uitstraling en zorgt voor de nodige uniformiteit. Tot en met U13 zullen de kinderen tijdens de opwarming van de wedstrijd reeds hun wedstrijdkledij aandoen. Vanaf G5 wordt er nog steeds aangeraden om kledij van KRCB aan te hebben, maar de voorkeur gaat er van uit dat je voor en na de wedstrijd de training aan hebt.

5.       Winnen is belangrijk, maar we behandelen iedereen met respect. Ouders, medespelers, trainer, afgevaardigde, tegenspelers, scheidsrechter,… Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen winnen en verliezen. Spelplezier staat steeds op de eerste plaats.

6.       Ouders mogen hun kinderen aanmoedigen, maar het coachen is uitsluitend voor de trainer. Er wordt ook niet geschreeuwd op de kinderen. Dit heeft nefaste gevolgen voor hun ontwikkeling.

7.       Opmerkingen naar andere spelers worden niet aanvaard.

8.       De trainer bepaalt wie er speelt. De speeltijd van de speler wordt nauwgezet in het oog gehouden. Iedere speler zal steeds 50% van de wedstrijd spelen tot en met U17.

9.       Wanneer de wedstrijd is beëindigd, wordt er steeds een hand gegeven aan de scheidsrechter en de tegenstander. Sportiviteit en fair-play is heel belangrijk.

10.   Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij weer ingeleverd bij de ploegafgevaardigde, wordt er gedoucht en verlaten we net de kleedkamer.

Selectiecriteria wedstrijden

1.       Wie geen twee keer traint, komt niet in aanmerking voor een wedstrijdselectie, tenzij er te weinig spelers beschikbaar zijn voor maximale invulling van het wedstrijdveld.

2.       Wie terug komt uit blessure, komt pas terug in aanmerking voor een wedstrijdselectie na deelname aan minstens 2 opeenvolgende groepstrainingen.

3.       Wie te laat komt op training (zonder verwittigen) komt niet in aanmerking voor de wedstrijd, tenzij er te weinig spelers beschikbaar zijn voor maximale invulling van het wedstrijdveld.

4.       Wie afwezig is op een training (zonder verwittigen) komt nooit in aanmerking voor de komende wedstrijd en de wedstrijd erop.

5.       Wie herhaaldelijk zondigt tegen het intern reglement van de club/ploeg kan op basis hiervan door de trainer uit de wedstrijdselectie gelaten worden. Zorg ervoor dat je spelers/ouders formeel waarschuwt in dergelijk geval.

6.       Het kan NOOIT de bedoeling zijn dat een speler die geen “inbreuken” heeft gepleegd tegen bovenstaande regels op basis van puur sportieve/fysieke criteria, 2 keer opeenvolgend uit de wedstrijdkern dient te blijven. Het is aan de trainer om in dat geval een rotatiesysteem te voorzien, eventueel in overleg met de TVJO.

 

 

ANALYSE JEUGDOPLEIDING

__________________________________________________________________________________

Sterktes

1.       Familiaal team

2.       Jeugdreglement

3.       Financiële sterkte – aparte kassa met eerste elftal

4.       Deelname audit

5.       Tevreden ouders

6.       Veel spelers die doorstromen naar elite niveau

7.       Eerste elftal in tweede provinciale

8.       Synthetisch voetbalveld

9.       Veel supporters

10.   Ervaren jeugdbestuur

11.   Oprichting sportieve cel

Bedreigingen

-          We dienen er voor te zorgen dat spelers/ouders/vrijwilligers blijven samen werken aan de club. Hiervoor dienen we te blijven inzetten op verschillende evenementen. Sint-feest, BBQ’s, einde seizoen bezoek aan een pretpark,…

-          Ieder seizoen dienen we een tevredenheid enquête te houden om te kijken waar onze zwaktes liggen om hier te kunnen op inspelen.

-          Te veel spelers die doorstromen naar elite niveau is zeer slecht voor onze jeugdopleiding. Hier dienen we zeker een vangnet voor te voorzien. Eventueel de talentgroep en doorschuiven naar een ouder jaar is zeker ene mogelijkheid.

Zwaktes

1.       Concurrentie van de naburige jeugdploegen

2.       Te weinig gediplomeerde jeugdtrainers

3.       Sportieve visie en werking staat nog in zijn kinderschoenen

4.       Aantal jeugdspelers en jeugdploegen

5.       Synthetisch terrein op KRCB zelf

6.       Te weinig doorstroom naar eerste elftal

7.       Jeugdopleiding met 0 sterren

8.       Trainingen zijn maar 1 uur tot U13

Mogelijkheden

-          De gemeente tracht de jeugdploegen korter bij elkaar te brengen en tracht een structuur op te bouwen waarbij alle jeugdploegen samenvloeien als één team. Deze onderhandelingen lopen nog niet op zijn einde.

-          De club probeert trainers te motiveren om hun diploma te halen. Dit op twee manieren:

o   De club betaalt het inschrijvingsgeld terug van de opleiding wanneer de trainer drie seizoen bij de club blijft en slaagt voor zijn opleiding;

o   Extra verloning voor trainers die een hoger diploma hebben.

-          Door de oprichting van de sportieve cel en aannemen van TVJO zorgt er voor dat de sportieve visie en werking wordt uitgeschreven en samengesteld. De sportieve cel vergadert om de 6 weken om deze te optimaliseren en aan te passen waar nodig. De TVJO zorgt er via maandprogramma’s voor dat deze worden ingevoerd op het veld tijdens trainingen en wedstrijd. De TVJO tracht ook zo veel mogelijk trainingen en wedstrijden bij te worden en stuurt bij waar nodig.

-          Het laatste seizoen kregen we een terugloop van spelers. Dit dient opgevangen te worden. Met de oprichting van de sportieve cel willen we de jeugdopleiding sterkt en beter maken. Dit zullen we moeten zijn te communiceren naar de omgeving. Ook zullen we blijven inzetten op infoavonden en stagedagen voor het rekruteren van nieuwe spelers.

-          Door de bouw van een synthetisch terrein van de gemeente zal de bouw van een kunstgrasveld op KRCB nog niet onmiddellijk worden gerealiseerd. De kostprijs om dit autonoom te bekostigen is immers te groot.

-          Door de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en een talentgroep te starten trachten we de doorstroming te verbeteren. Aan de hand van statistieken zullen we dit bijhouden, evalueren en bijsturen waar nodig.

-          Doolstelling om met de komende audit in september/oktober 2017 een eerste ster te halen voor onze jeugdopleiding. Op deze manier zullen we ook positief in het regionaal nieuws komen en dit kunnen we dan weer uitspelen om een aantal van onze zwaktes aan te pakken.

-          Doordat er door de jeugd enkel op maandag en vrijdag wordt getraind hebben we onvoldoende terreinen om de spelers langer dan 1 uur te laten trainen. Er moet gekeken worden om dit volgend seizoen aan te passen naar 1 uur en 30 minuten. Hierdoor kan het nodig zijn dat we wel een extra trainingsdag dienen in te lassen. Of dat we dienen te ontdubbelen naar het synthetisch veld. Misschien het synthetisch veld een dag extra huren.

 

 

ORGANISATIE

__________________________________________________________________________________

 

Jeugdploegen

G1

G2

G3

G4

G5

G6

U6

U7

U10

U12

U16

Geen

 

U8

U11

U13

U17

 

Trainingsuren

Ploeg

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

U6

18u – 19u

 

18u – 19u

 

 

 

 

U7

18u – 19u

 

18u – 19u

 

 

 

 

U8

18u – 19u

 

18u – 19u

 

 

 

 

U10

18u30 – 19u30

 

18u30 – 19u30

 

 

 

 

U11

18u30 – 19u30

 

18u30 – 19u30

 

 

 

 

U12

18u30 – 19u30

 

18u30 – 19u30

 

 

 

 

U13

18u30 – 19u30

 

18u30 – 19u30

 

 

 

 

U16

19u30 – 21u

 

19u30 – 21u

 

 

 

 

U17

19u30 – 21u

 

19u30 – 21u

 

 

 

 

Techniektraining

18u – 19u30

 

 

 

 

 

 

Keeperstraining

18u – 20u30

 

 

 

 

 

 

Taakomschrijving trainer

Trainers moeten een positieve ingesteldheid hebben wat wil zeggen dat ze de spelers ook discipline bijbrengen en begrijpen dat opleiden belangrijker is dan resultaten.

Trainers passen het jeugdledenreglement toe.

Ze staan in voor technisch verzorgd en aanvallend voetbal.

Ze passen de clubeigen voetbalstrategieën toe zoals uitvoetballen en druk zetten.

Trainers geven demo’s aan de kinderen en bemoedigen ze steeds positief.

Ze gebruiken het maandschema dat ze maandelijks ontvangen en passen dit toe tijdens trainen en wedstrijden. Leren hen de nodige basics en teamtactics aan per leeftijdscategorie. Gebruiken de opstellingen zoals omschreven.

Trainingen worden steeds op papier voorbereid. Deze dienen niet in soccer online te worden geplaatst, enkel het thema, maar is zeker een meerwaarde.

Aanwezigheden op trainingen worden ingegeven in soccer online.

Trainer is aanwezig op de algemene en trainersvergaderingen in groep.

Trainers geven vanaf U7 een score in van de prestatie van de spelers van iedere wedstrijd.

Tweejaarlijks wordt er een evaluatie van de spelers ingevuld (december en april).

Toepassen van het FUN – FORMATION principe.

Specifiek G1 – U6                            Fase1:   Algemene lichaams – en balbeheersing

                                                                               Oog-hand en oog-voet coördinatie

                                                                               Balgewenning

                                                                               Kinderen spelen met de bal naast elkaar

                                                               Fase2:   Kinderen spelen tegen elkaar

                                                                               Leiden en dribbelen met het accent op scoren

                                                                               De bal afnemen en het scoren beletten

Specifiek G2 – U7-U9                     Dribbels nooit verbieden

                                                               1-1 situaties zijn het belangrijkste

                                                               Uitbreiding naar korte spel met korte passafstanden tot 10 meter

Vaste doelman is mogelijk maar niet verplicht. Vaste doelman dient wel verplicht één kwartier niet in doel te staan om het uitvoetballen verder te ontwikkelen.

Spelers roteren steeds van positie.

Alle oefeningen met bal.

Specifiek G3 – U10-U11                Uitbreiden naar halflange passing tot 15 meter.

Vaste doelman is mogelijk maar niet verplicht. Vaste doelman dient wel verplicht één kwartier niet in doel te staan om het uitvoetballen verder te ontwikkelen.

Spelers spelen minimum één kwart van de wedstrijd niet op hun beste positie.

Alle oefeningen met bal.

Specifiek G4 – U12-U13                Uitbreiden naar halflange passing tot 20 meter.

                                                               Vanaf U12 verkiezen we een vaste doelman.

Spelers spelen minimum één kwart van de wedstrijd niet op hun beste positie.

Alle oefeningen met bal.

Specifiek G5 – U14-U17                Uitbreiding naar lange passing.

Spelers spelen enkel nog op posities die met elkaar gelinkt zijn = opleiding in profielen in plaats van in positie.

Gebruik maken van de voorgeschreven periodisering.

Trainen op snelheid van uitvoering.

Oefeningen kunnen ook zonder bal.

Specifiek G6 – U21                          Simulatie voetbal eerste elftal.

                                                               Iedere wedstrijd wordt gespeeld om te winnen.

Spelers spelen enkel nog op posities die met elkaar gelinkt zijn = opleiding in profielen in plaats van in positie.

Gebruik maken van de voorgeschreven periodisering.

Trainen op snelheid van uitvoering.

Oefeningen kunnen ook zonder bal.

Kunnen kiezen welke van de drie aangeleerde opstellingen ze tijdens de wedstrijd gebruiken op basis van de kwaliteiten van de tegenstander.

Keeperstraining

18 uur tot 18 uur 30                       U8

18 uur 30 tot 19 uur 30                 U10-U13

19 uur 30 tot 20 uur 30                 U16-U17

Techniektraining

Ploeg

Week 1

Week 2

18 uur – 18 uur 30

U7

U8

18 uur 30 – 19 uur

U10

U11

19 uur – 19 uur 30

U12

U13

Organigram sportieve werking

 

Trainersvergaderingen in groep

G1 - 19 uur 30

G2 – 19 uur 30

G3 – 20 uur

G4 – 20 uur

G5 – 21 uur 30

4/09/2017

28/08/2017

21/08/2017

14/08/2017

7/08/2017

30/10/2017

23/10/2017

16/10/2017

9/10/2017

2/10/2017

25/12/2017

18/12/2017

11/12/2017

4/12/2017

27/11/2017

19/02/2018

12/02/2018

5/02/2018

29/01/2018

22/01/2018

16/04/2018

9/04/2018

2/04/2018

26/03/2017

19/03/2018

 

Tijdens deze vergaderingen kunnen trainers vragen stellen over de werking, maandplanning of ander zaken. De TVJO zal hier tips geven die hij tijdens de voorbije trainingen heeft vastgesteld.

Algemene trainersvergadering

9/06/2017           Opstart seizoen

???                        Einde seizoen

 

 

REKRUTERING

__________________________________________________________________________________

Omgevingsanalyse

Voetbalploegen in Erpe-Mere:                

KRC Bambrugge               2de provinciale eerste elftal                         regionaal jeugdvoetbal

KFCO Burst                         2de provinciale eerste elftal                         geen jeugdvoetbal

FC Mere                              3de provinciale eerste elftal                         provinciaal jeugdvoetbal

SK Aaigem                          4de provinciale eerste elftal                         regionaal jeugdvoetbal

Voetbalploegen in de buurt:

                KVC De toe. Borsbeke   2de provinciale eerste elftal                         regionaal jeugdvoetbal

                FC Kerksken                      3de provinciale eerste elftal                         regionaal jeugdvoetbal

                KRC Haaltert                      3de provinciale eerste elftal                         regionaal jeugdvoetbal

                VC Herzele-Ressegem   4de provinciale eerste elftal                         geen jeugdvoetbal

                KVC E. Nieuwerkerken  4de provinciale eerste elftal                         regionaal  jeugdvoetbal

                SK Vlierzele                        4de provinciale eerste elftal                         regionaal jeugdvoetbal

Ploeg

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U15

U17

U21

TOTAAL

KRCB

1

1

1

 

1

1

1

1

 

2

 

9

SK Aaigem

 

1

1

2

1

2

 

1

1

 

1

10

FC Mere

2

3

3

4

2

2

2

2

3

2

2

27

KVC De toe. Borsbeke

2

2

2

2

2

 

2

1

2

1

 

16

FC Kerksken

1

1

2

2

 

1

1

1

1

1

 

11

KRC Haaltert

 

1

1

 

2

1

1

1

1

1

1

10

KVC E. Nieuwerkerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

SK Vlierzele

 

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

6

TOTAAL

6

10

11

11

9

7

8

7

9

8

5

90

 

Besluit:                Het is duidelijk dat FC Mere de meeste jeugdspelers heeft in onze regio. Gevolgd door Borsbeke. Maar hier zien we duidelijk dat we momenteel achteraan fietsen in onze regio. We dienen dus vlug actie te ondernemen want er zijn duidelijk voldoende spelers in onze regio.

Te nemen acties onderbouw

20/09/2017         Initiatietraining starters U5 tot U9 (2013 tot 2009) -  FUN FOR FRIENDS

Januari 2018       Initiatietraining starters U5 tot U9 (2013 tot 2009)

April 2018            Stagedag jeugd van U5 tot U13

April 2018            Initiatietraining starters U5 tot U9 nieuw seizoen (geboortejaar 2014 tot 2010)

Te nemen acties bovenbouw

Contact opnemen met elite jeugd en interprovenciale jeugd uit onze buurt of er daar spelers zijn die dienen uit te stromen maar die wonen in onze regio. Dit contact dient te worden opgenomen in de maand januari.

Deze contacteren en aanbieden om trainingen bij te wonen bij onze ploegen. Een persoonlijk contact met de spelers en ouders is noodzakelijk om hen te overtuigen van de kwaliteit van KRCB.

Ploegen:             Eendracht Aalst

                               FC Dender

                               Oudenaarde

                               Wetteren

                               Sottegem

                               Jong Lede

                               Olsa Brakel

 

 

Doorstroming

__________________________________________________________________________________

Statistische opvolging

Aangezien we zo veel mogelijk spelers willen doorsturen naar de A-kern zullen we dit vanaf het seizoen 2017-2018 statistisch bijhouden.

We zullen nagaan wat er met onze spelers U17 gebeurd. Hier zijn verschillende mogelijkheden:

1.       Doorgeschoven naar de A-kern van KRCB.

2.       Doorgeschoven naar de U21 van KRCB.

3.       Speler zoekt andere oorden op:

a.       Eerste elftal – welke niveau?

b.       Beloften/reserven – welk niveau?

c.       U21 – welk niveau?

4.       Speler stroomt niet door en stopt met voetballen.

5.       Geen info over de speler.

Ook bij de spelers van de U21 ploeg zal dit gebeuren. Dit zal gebeuren per U (U18-U19-U20-U21), met de verschillende mogelijkheden:

1.       Doorgeschoven naar de A-kern van KRCB.

2.       Speler blijft bij U21 ploeg KRCB.

3.       Speler zoekt andere oorden op:

a.       Eerste elftal – welke niveau?

b.       Beloften/reserven – welk niveau?

c.       U21 – welk niveau?

4.       Speler stroomt niet door en stopt met voetballen.

5.       Geen info over de speler.

Doelstellingen

We hebben als doelstelling om jaarlijks drie spelers door te sturen naar de A-kern. De A-kern bestaat uit spelers van de eerste ploeg en de reserven. Wanneer we deze doelstelling niet halen dienen we te bekijken waar we zaken dienen bij te sturen. Ook als we deze doelstelling wel halen moeten we hier nauwlettend mee omgaan en kritisch blijven kijken naar onze jeugdopleiding.

Toekomstmaatregelen

Momenteel is het verschil tussen de kwaliteit van ons eerste elftal en dat van onze jeugdopleiding nog te groot. Dit verschil willen we zo klein mogelijk maken. Hiervoor zullen we volgende maatregelen de komende drie voetbalseizoen invoeren:

 

 

Maatregel

Binnen 1 jaar

2018-2019

Binnen 2 jaar

2019-2020

Binnen 3 jaar

2020-2021

1.       Talengroep opstarten: de beste 3 spelers per kalenderleeftijd zullen een extra training krijgen. Dit voor groep 4 en 5. Er zullen steeds twee kalenderleeftijden in deze groep zitten. U12-U13, U14-U15 , U16-U17 en U21

X

 

 

2.       Video analyse: elke thuiswedstrijd laten analyseren door een video analist die dan de beelden aan de spelers toont om hen extra tactische richtlijnen bij te brengen

 

X

 

3.       Doorschuiven tijdens het seizoen: spelers van de talentgroep vanaf U17 zullen eens kunnen proeven van een training bij de A-kern na de winterstop. Deze zullen steeds per 3 doorschuiven om hun gezamenlijk te laten integreren in de A-kern.

 

 

X

4.       Scouting T2: T2 zal per maand een wedstrijd van de U17 en van de U21 komen bekijken.

 

X

 

 

Integratie jeugdspelers in A-kern

T2, Sandy Depetter, is verantwoordelijk voor het opvangen van de jongens uit de jeugd die doorstromen naar de A-kern. Hij kijkt erop toe dat de jeugdige spelers voldoende speelminuten hebben bij de beloften. En zal zijn jeugdige spelers aanprijzen bij T1 om speelminuten te krijgen in het eerste elftal.

Wanneer deze jongens een selectie krijgen voor het eerste elftal, zit de T2 ook steeds op de bank tijdens de wedstrijd van het eerste elftal. Op deze manier kan de speler voldoende vertrouwen opdoen en doorgroeien naar het eerste elftal.

De toekomstmaatregelen die de club voor ogen heeft zal er voor zorgen dat de integratie van de jeugdspelers steeds beter zal verlopen.

 

 

 

OPLEIDINGSVISIE

__________________________________________________________________________________

Huisstijl

Als KRCB willen wij vooral verzorgd aanvallend voetbal brengen van achteruit en gestructureerd druk zetten in balverlies. We trachten spelers op te leiden in profielen en niet in posities. Spelers dienen klaar te zijn om op verschillende complementaire posities te spelen. Hier proberen we in te spelen op verschillende trainers van eerste elftallen die vaak elk andere accenten en opstellingen spelen. Zo kunnen onze jeugdspelers zich hierop het beste aanpassen.

Leerplan met basics en teamtactics

Iedere groep krijgt maandelijks een maandplanning met de te aan te leren basics en teamtactics per groep. De trainer zal deze tijdens trainingen trachten aan te leren aan zijn spelers en laat zijn spelers de aangeleerde technieken en tactieken toepassen tijdens de wedstrijden.

UITVOETBALLEN              KRCB tracht steeds uit te voetballen van achteruit. Tot en met U13 zal de doelman nooit uittrappen.

BALBEZIT             KRCB wenst steeds in het bezit te zijn van de bal, wij willen zelf het spel maken en gaan dus uit van aanvallend voetbal. Dit trachten we met verzorgt voetbal met zo weinig mogelijk lange ballen.

DRUK ZETTEN    Aangezien we aanvallend voetbal wensen te spelen willen we steeds druk naar voor zetten. Steeds hoog druk zetten vergt zeer veel energie. Hierdoor gebeurd dit in fasen van druk zetten. 2 kwarten hoog druk en 2 kwarten medium druk. Bij het verliezen van bal zal er ook steeds de 5”-regel worden gebruikt waarbij er onmiddellijk intensief druk wordt gezet bij balverlies door iedereen van 5”.

ZONEPRINCIPES               Zonevoetbal is een spelconcept waarbij elke speler zowel in balbezit als in balverlies bepaalde taken krijgt in een welbepaalde zone van het terrein. Het is aan de speler om in zijn zone de juiste acties te nemen, naargelang de situatie die zich voor doet. Het doel van zonevoetbal is:

-          Het beperken van de fysieke inspanningen (economisch omgaan met krachten).

-          Het collectief sterker maken: Het zoneconcept is een ketting die maar zo sterk is als de zwakste schakel.

-          Het creëren van meerderheidssituaties in zowel balbezit als in balverlies.

OPSTELLING      U6 – 2-2

                               U7-U9 – 5-5        Enkele ruit

                               U10-U13 – 8-8   Dubbele ruit

U14-U17              KRCB heeft de visie voor het opleiden van profielen in de plaats van het opleiden in posities. Hierdoor zullen er drie opstellen worden aangeboden tijdens een voetbalseizoen. De eerste drie maanden van het seizoen 1-4-3-3 met aanvallende driehoek, de volgende 3 maanden 1-4-1-2-1-2 (4-4-2 met een ruit op het middenveld, 4 centrale middenvelders) en de laatste 3 maanden 1-3-4-2-1.

U21                        Toepassing van de 3 opstellingen aangeleerd tussen in groep 5. Hier heeft de trainer de keuze tussen de drie opstellen. Dit als simulatie naar het eerste elftal waar de trainers ook regelmatig van opstelling veranderen op basis van hun tegenstander.

Principes G1 – U5-U6

Spelplezier en fun zijn de belangrijkste doelstellingen. Er worden veel spelvormen gebruikt: Reactie- en tikspelen, oog-hand coördinatie, lopen – springen – vallen – opstaan, balans- en evenwichtsspelen, oog-voet coördinatie en mik- en trapspelen. En vele dribbelwedstrijden.

Lichaams- en balbeheersing

Trainingsopdelingen

10’      Spelvorm 1

8’       Wedstrijdvorm 1

8’       Spelvorm 2

8’       Wedstrijdvorm 2

8’       Spelvorm 3

8’       Wedstrijdvorm 3

10’      Spelvorm 4

Trainingsveld

 

Spelvorm 1:

Reactie- en tikspelen

 

 

Spelvorm 2:

Oog-hand coördinatie

 

Spelvorm 3:

Lopen – springen – vallen – opstaan

 

 

Dribbelwedstrijden:

 

 

 

Spelvorm 4:

Balans- en evenwichtsspelen

 

 

Spelvorm 5:

Oog-voet coördinatie

 

Spelvorm 6:

Mik- en trapspelen

 

 

 

 

UITVOETBALLEN

__________________________________________________________________________________

 

We maken een duidelijk onderscheid tussen de situatie wanneer de keeper de bal pakt na een aanval van de tegenstander en de situatie waarin de bal over de doellijn loopt.

1. De doelman pakt de bal na een aanval van de tegenstander. Wanneer de doelman de bal heeft dient hij onmiddellijk te zoeken naar een medespeler die aanspeelbaar is. Als er geen snelle voorzetting mogelijk is dan beslist de doelman om uit te voetballen als in 2. Wanneer een snelle voortzetting wel mogelijk is dient deze steeds te worden gezocht door de doelman. Bij voorkeur speelt de doelman, met een verzorgde strakke passing over de grond een speler die vrij staat in de diepte. Dit kan met een rol, pass met de voet of een strakke worp. Dit kan enkel lukken bij een nog niet georganiseerde tegenstander. Op deze manier kan de ploeg hier onmiddellijk voordeel uithalen. Lukt een diepe bal niet, maar kan hij wel snel een speler breed aanspelen zal hij dit ook doen.

2. Als er geen snelle voorzetting mogelijk is dan beslist de doelman om uit te voetballen via de onderschreven richtlijnen.

G1: U5/6 – 2-2

                Bij G1 wordt er dribbelvoetbal gespeeld.

G2: U7-U9 – 5-5

De doelman dribbelt steeds de bal een aantal passen in tot er een speler aanspeelbaar is.

FASE1:  We houden het heel simpel om te starten met de 5-5. We beginnen zeer statisch om nadien verder te gaan naar geleidelijk meer beweging. Normaal laat de tegenstander de opbouw van achteruit toe. De speler kunnen nog maar slechts heel beperkt denken vanuit posities. Dit lukt al beter vanaf U8. Bij ploegen waarbij FASE1 goed werkt kan er steeds over gegaan worden naar FASE2.

UITVOERING:

3 centraal, 11, 7 en 9 staan hoog (over de middenlijn).

1.       3 loopt zicht rechts vrij met een agressieve versnelling en zakt een beetje in.

2.       K speelt de bal in op 3 die goed ingedraaid staat en deze bal ontvangt op zijn verste voet.

3.       Wanneer 3 de bal ontvangt zakt 11 in om dekking te geven bij eventueel balverlies. 7 en 9 blijven hoog.

4.       Wanneer 3 niet kan aangespeeld worden omdat hij gedekt staat, kan bal steeds diep gespeeld worden op 9 die afhaakt.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

                               FASE2:  Wanneer deze fase goed lukt kan er over gegaan worde naar FASE3.

                                               UITVOERING:

3 centraal, 11, 7 en 9 staan hoog (over de middenlijn).

1.       3 loopt zicht rechts vrij met een agressieve versnelling en zakt een beetje in.

MOGELIJKHEID1: 3 kan aangespeeld worden

2.       K speelt de bal in op 3 die goed ingedraaid staat en deze bal ontvangt op zijn verste voet.

3.       Wanneer 3 de bal ontvangt zakt 11 in om dekking te geven bij eventueel balverlies. 9 blijft hoog en diep. 7 loopt diep om ruimte te maken voor 3.

4.       3 speelt bij voorkeur in op 9 die uit de dekking komt, maar leid eerst de bal zo ver mogelijk. 7 aanspelen is maar een 2de optie. De 3de optie is terug spelen naar de doelman. 11 komt een beetje naar binnen om dekking te geven bij eventueel balverlies.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

MOGELIJKHEID2: 3 kan niet aangespeeld woden, maar 7 of 11 wel

2.       K speelt de bal in op 11 die goed ingedraaid staat en deze bal ontvangt op zijn verste voet.

3.       3 komt naar binnen, niet om de bal te krijgen (laterale bal), maar om dekking te geven bij eventueel balverlies.

4.       11 speelt bij voorkeur de bal in op 9, maar leidt de bal eerst zo ver mogelijk, maakt zelf een actie of speelt terug op de keeper.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

MOGELIJKHEID3: 3 en 7 of 11 kunnen niet aangespeeld worden

2.       K speelt de bal in op 9 die zicht los maakt van zijn verdediger.

3.       3 komt naar binnen, niet om de bal te krijgen (laterale bal), maar om dekking te geven bij eventueel balverlies.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

                G3-4: U10-U13 – 8-8

De doelman dribbelt steeds de bal een aantal passen in tot er een speler aanspeelbaar is.

                               UITVOERING:

We spelen met een dubbele ruit. 2 en 5 staan hoog en breed. 7 en 11 staan ook zeer hoog en breed. 9 staat diep en hoog. 10 staat net over de middenlijn en 3 staat centraal voor de verdediging.

1.       3 loopt zicht rechts vrij met een agressieve versnelling en zakt een beetje in.

MOGELIJKHEID1: 3 kan aangespeeld worden

2.       K speelt de bal in op 3 die goed ingedraaid staat en de bal controleert met de verste voet.

3.       Wanneer 3 de bal ontvangt komt 2 naar binnen en naar achter om dekking te geven aan 3, niet om de bal te ontvangen (laterale bal). En 5 loopt diep om ruimte te maken voor 3.

4.       Na het ontvangst van 3 aan de bal zal 5 opnieuw afhaken om eventueel de bal te ontvangen van 3 of om dekking te geven aan 3 bij mogelijk balverlies. Op deze manier maakt hij ook ruimte voor 11.

5.       3 speelt bij voorkeur in op 9 die links los komt of bij 10 die rechts los komt, maar leid eerst de bal zo ver mogelijk. 11 is ook een mogelijkheid. Wanneer alles vast zit kan er ook terug gespeeld worden op de doelman.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

                               MOGELIJKHEID2: 3 kan niet aangespeeld worden, maar 5 of 2 wel

2.       K speelt de bal in op 2 die goed ingedraaid staat en de bal controleert met de verste voet.

3.       Wanneer 2 de bal ontvangt komt 3 naar binnen om dekking te geven aan 2, niet om de bal te ontvangen (laterale bal). En 5 loopt ook terug en komt centraler ook om dekking te geven.

4.       2 speelt bij voorkeur in op 9 die los komt naar rechts, maar leid eerst de bal zo ver mogelijk. 10 maakt voor hem ruimte om links los te komen. Hij kan ook aangespeeld worden. 7 is ook een mogelijkheid. Wanneer alles vast zit kan er ook terug gespeeld worden naar de doelman.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

                               MOGELIJKHEID3: 3, 5 of 2 kunnen niet aangespeeld worden, maar 10 wel

2.       10 zakt rechts in en komt vrij en wordt ingespeeld door K.

3.       Wanneer 10 de bal ontvangt komt 3 naar binnen om dekking te geven. En 5 loopt terug en komt centraler.

4.       10 speelt bij voorkeur in op 9 die los komt naar rechts, maar leid eerst de bal zo ver mogelijk in het spel. 10 maakt voor hem ruimte om links los te komen. Hij kan ook 11 of 7 inspelen of zelf een actie maken.

5.       Wanneer alles vast zit kan hij ook terug achteruit spelen.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

MOGELIJKHEID4: 3, 5 of 2 en 10 kunnen niet aangespeeld worden

2.       10 zakt rechts in maar komt niet vrij. 5 zakt ook opnieuw in om dekking te geven bij balverlies.

3.       K speelt in op 9 die zich links los maakt. 3 gaat naar binnen om dekking te geven.

 

Deze manier van uitvoetballen loopt identiek aan de andere kant en variatie is noodzakelijk.

G5-6: U14-U21 – 11-11

Nadat de opbouw vanop een stilliggende bal is gestart vallen we terug op de specifieke individuele en collectieve taken van alle spelers die worden beschreven in de het deel opstellingen.

                1-4-3-3 met aanvallende driehoek

UITVOERING:

De hele ploeg dient hoog te staan om ruimte te creëren om te kunnen uitvoetballen via 3-4-6.

We trachten eerste via korte pass uit te voetballen. Indien dit niet mogelijk is zullen we overschakelen naar halflange en lange pass.

MOGELIJKHEID1: 3 of 4 is aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal.

2.       K speelt strak in op 3 of 4 op verste voet en coacht de bal na. 3 en 4 staan goed ingedraaid.

3.       2 of 5 maakt zich vervolgens aanspeelbaar langs de lijn.

4.       2 of 5 (flankverdediger waar de bal niet is) en 3 of 4 (speler die de bal niet krijgt van de keeper) knijpt naar binnen om de restverdediging te verzorgen samen met 6 (restverdediging =4).

5.       3 of 4 heeft nu verschillende mogelijkheden om de bal in te spelen, maar zal eerst de bal zo ver mogelijk in het spel leiden. Er wordt de voorkeur gegeven om de bal diep te spelen. Namelijk 2 of 5, 10 of 8, 7 of 11, 9 en keeper. 6 (verzorgd restverdediging), 3 of 4 (laterale bal) worden bewust vermeden.

De keuze van de eerste bal van de keeper is afhankelijk van hoe de tegenstander aan het verdedigingen is. Onze spelers worden verondersteld de juiste keuzes te maken in functie van wat er zich rond hen gebeurd.

 

MOGELIJKHEID2: 3 en 4 zijn niet aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal. Deze komen niet vrij.

2.       6 haakt af en komt los.

3.       K speelt strak in op 6 en coacht de bal na. K zal enkel de bal inspelen op 6 wanneer deze speler zich makkelijk kan draaien met bal aan de voet.

4.       2 en 5 knijpen naar binnen en verzorgen de restverdediging samen met 3 en 4 (restverdediging =4).

5.       6 heeft nu verschillende mogelijkheden om de bal in te spelen, maar zal eerst de bal zo ver mogelijk in het spel leiden. Er wordt de voorkeur gegeven om de bal diep te spelen. Namelijk 7-8-9-10-11.

De keuze van de eerste bal van de keeper is afhankelijk van hoe de tegenstander aan het verdedigingen is. Onze spelers worden verondersteld de juiste keuzes te maken in functie van wat er zich rond hen gebeurd.

 

MOGELIJKHEID3: 3, 4  en 6 zijn niet aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal. Deze komen niet vrij.

2.       6 haakt af en komt ook niet vrij.

3.       K zal nu de keuze moeten maken om een halflange of lange pass te geven. Deze is afhankelijk van de positie van de tegenstander.

 

1-3-4-2-1

UITVOERING:

De hele ploeg dient hoog te staan om ruimte te creëren om te kunnen uitvoetballen via 3-4-6.

We trachten eerste via korte pass uit te voetballen. Indien dit niet mogelijk is zullen we overschakelen naar halflange en lange pass.

MOGELIJKHEID1: 3 of 4 is aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal.

2.       K speelt strak in op 3 of 4 op verste voet en coacht de bal na. 3 en 4 staan goed ingedraaid.

3.       2 of 5 maakt zich vervolgens aanspeelbaar langs de lijn.

4.       3 of 4 (speler die de bal niet krijgt van de keeper) knijpt naar binnen om de restverdediging te verzorgen samen met 6 en centrale middenvelder 8 of 10 die iets inzakken (restverdediging =4).

5.       3 of 4 heeft nu verschillende mogelijkheden om de bal in te spelen, maar zal eerst de bal zo ver mogelijk in het spel leiden. Er wordt de voorkeur gegeven om de bal diep te spelen. Namelijk 2 of 5, 10 of 8, 7 of 11, 9 en keeper. 6 en 10 of 8 (verzorgd restverdediging), 3 of 4 (laterale bal) worden bewust vermeden.

De keuze van de eerste bal van de keeper is afhankelijk van hoe de tegenstander aan het verdedigingen is. Onze spelers worden verondersteld de juiste keuzes te maken in functie van wat er zich rond hen gebeurd.

 

MOGELIJKHEID2: 3 en 4 zijn niet aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal. Deze komen niet vrij.

2.       6 haakt af en komt los.

3.       K speelt strak in op 6 en coacht de bal na. K zal enkel de bal inspelen op 6 wanneer deze speler zich makkelijk kan draaien met bal aan de voet.

4.       2 en 5 knijpen naar binnen en verzorgen de restverdediging samen met 3 en 4 (restverdediging =4).

5.       6 heeft nu verschillende mogelijkheden om de bal in te spelen, maar zal eerst de bal zo ver mogelijk in het spel leiden. Er wordt de voorkeur gegeven om de bal diep te spelen. Namelijk 7-8-9-10-11.

De keuze van de eerste bal van de keeper is afhankelijk van hoe de tegenstander aan het verdedigingen is. Onze spelers worden verondersteld de juiste keuzes te maken in functie van wat er zich rond hen gebeurd.

 

MOGELIJKHEID3: 3, 4  en 6 zijn niet aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal. Deze komen niet vrij.

2.       6 haakt af en komt ook niet vrij.

3.       K zal nu de keuze moeten maken om een halflange of lange pass te geven. Deze is afhankelijk van de positie van de tegenstander.

 

1-4-1-2-1-2

UITVOERING:

De hele ploeg dient hoog te staan om ruimte te creëren om te kunnen uitvoetballen via 3-4-6.

We trachten eerste via korte pass uit te voetballen. Indien dit niet mogelijk is zullen we overschakelen naar halflange en lange pass.

MOGELIJKHEID1: 3 of 4 is aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal.

2.       K speelt strak in op 3 of 4 op verste voet en coacht de bal na. 3 en 4 staan goed ingedraaid.

3.       2 of 5 maakt zich vervolgens aanspeelbaar langs de lijn.

4.       2 of 5 (flankverdediger waar de bal niet is) en 3 of 4 (speler die de bal niet krijgt van de keeper) knijpt naar binnen om de restverdediging te verzorgen samen met 6 (restverdediging =4).

5.       3 of 4 heeft nu verschillende mogelijkheden om de bal in te spelen, maar zal eerst de bal zo ver mogelijk in het spel leiden. Er wordt de voorkeur gegeven om de bal diep te spelen. Namelijk 2 of 5, 7-9-10 en keeper. 6 (verzorgd restverdediging), 3 of 4 (laterale bal) worden bewust vermeden.

De keuze van de eerste bal van de keeper is afhankelijk van hoe de tegenstander aan het verdedigingen is. Onze spelers worden verondersteld de juiste keuzes te maken in functie van wat er zich rond hen gebeurd.

 

MOGELIJKHEID2: 3 en 4 zijn niet aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal. Deze komen niet vrij.

2.       6 haakt af en komt los.

3.       K speelt strak in op 6 en coacht de bal na. K zal enkel de bal inspelen op 6 wanneer deze speler zich makkelijk kan draaien met bal aan de voet.

4.       2 en 5 knijpen naar binnen en verzorgen de restverdediging samen met 3 en 4 (restverdediging =4).

5.       6 heeft nu verschillende mogelijkheden om de bal in te spelen, maar zal eerst de bal zo ver mogelijk in het spel leiden. Er wordt de voorkeur gegeven om de bal diep te spelen. Namelijk 7-8-9-10-11.

De keuze van de eerste bal van de keeper is afhankelijk van hoe de tegenstander aan het verdedigingen is. Onze spelers worden verondersteld de juiste keuzes te maken in functie van wat er zich rond hen gebeurd.

 

MOGELIJKHEID3: 3, 4  en 6 zijn niet aanspeelbaar

1.       3 en 4 lopen explosief open en vragen laag de bal. Deze komen niet vrij.

2.       6 haakt af en komt ook niet vrij.

3.       K zal nu de keuze moeten maken om een halflange of lange pass te geven. Deze is afhankelijk van de positie van de tegenstander.

 

 

 

BASICS

__________________________________________________________________________________

 

G2: U7-U9 – 5-5

B+: speler met bal     

passing         

5. Speler kan met de juiste voet een korte pass op de juiste voet, met de juiste balsnelheid en op het juiste moment naar een medespeler geven die in meest gunstige positie aanspeelbaar is en dichtbij staat (5-5)

6. Speler kan met de juiste voet een korte pass op een zodanige manier trappen/koppen dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden ver kan spelen (rollende bal, in de loop of in de voet) (5-5)

         Balcontrole

                   12. Speler kan zo snel mogelijk in het best van een lage pass komen (5-5)

         Leiden en dribbelen

18. Speler weet wanneer hij moet leiden (niemand in gunstige positie aanspeelbaar + geen werkelijke doelkans) (5-5)

19. Speler kan zo snel mogelijk terreinwinst boeken bij het leiden (5-5)

20. Speler kan zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken bij het leiden (5-5)

23. Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar, geen werkelijke doelkans en indien er bij balverlies geen direct doelgevaar is (5-5)

24. Speler kan een tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen (5-5)

26. Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken (5-5)

         Afwerken

27. Speler weet wanneer naar doel te trappen (bij werkelijke doelkans) (5-5)

28. Speler kan van dichtbij een doelpunt maken (tot 10 meter) (5-5)

B+: speler zonder bal – vrijlopen – steunen

1. Speler kan zich aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen (5-5)

B-: in functie van bal en balbezitter

                Interceptie en afweren

32. Speler weet wanneer hij naar de bal moet gaan om hem te intercepteren en kan zich daarvoor op juiste wijze verplaatsen (5-5)

35. Speler kan een mogelijke doelkans of doelpunt afweren (5-5)

                1-1: druk/tackel/remmen

36. Speler kan tegenstander aan de bal zo snel mogelijk onder druk zetten als die in zijn zone komt (indien mogelijk voor balaanname) (5-5)

37. Speler weet dat hij tegenstander aan de bal tot op 2 meter moet aanvallen (5-5)

40. Speler kan een juiste verdedigende lichaamshouding aannemen waardoor hij in gunstige omstandigheden het duel kan aanvatten (5-5)

44. Speler weet wanneer hij remmend wijken moet toepassen (als hij de bal niet kan afnemen) (5-5)

45. Speler kan de snelheid uit de actie van de tegenstander halen waardoor speler(s) kunnen terugkeren en druk kunnen zetten (5-5)

46. Speler kan de tegenstander bij het remmend wijken naar buitenkant duwen (5-5)

B-: situaties zonder bal - speelhoeken afsluiten, strikte dekking en rugdekking

48. Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse regenstander ofwel aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de bal ontvangt (5-5)

Spelhervattingen

                               54. Speler kan een strafschop nauwkeurig trappen (5-5)

                               57. Speler kan nauwkeurig inwerpen (5-5)

G3: U10-U11 – 8-8

B+: speler met bal     

passing         

7. Speler kan een halflange pass met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met ene korte pass (8-8)

         Balcontrole

15. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond) (8-8)

         Leiden en dribbelen

21. Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het leiden (8-8).

         Afwerken

30. Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10 à 20 meter) (8-8)

B+: speler zonder bal – vrijlopen – steunen

4. Speler kan een medespeler steunen (= door snel en juist naar de bal te bewegen) als medespeler aan de bal in moeilijkheden zit (= als hij onder druk wordt gezet) (8-8)

B-: in functie van bal en balbezitter

                Interceptie en afweren

33. Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven indien mogelijk (8-8)

                1-1: druk/tackel/remmen

38. Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht (8-8)

42. Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van de bal komen (8-8)

B+ -> B- na balverlies

51. Speler kan na persoonlijk balverlies onmiddellijk het duel met de balafnemer aangaan of neemt onmiddellijk de positie over van medespeler die balbezitter aanvalt (8-8)

B- -> B+ na balrecuperatie

53. Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of zoveel mogelijk terreinwinst richt doel boeken via een individuele actie of via een pass (8-8)

Spelhervattingen

                               55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen (8-8) (11-11)

56. Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen (8-8)

                               58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor (8-8) (11-11)

                               59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen (8-8) (11-11)

                               60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor (8-8) (11-11)

61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen (8-8) (11-11)

G4: U12-U13 – 8-8

B+: speler met bal     

passing         

8. Speler kan de halflange pass op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden ver kan spelen (in de loop) (8-8)

Balcontrole

15. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond) (8-8)

Leiden en dribbelen

22. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige omstandigheden kan verderzetten (8-8)

25. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen (8-8)

Afwerken

29. Speler weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij werkelijke doelkans, rekening houdend met eigen mogelijkheden en de positie van de doelman en als er geen medespelers in meer gunstige omstandigheden aanspeelbaar zijn) (8-8)

B-: in functie van bal en balbezitter

                1-1: druk/tackel/remmen

38. Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht (8-8)

41. Speler kan het duel winnen door goede tackle/sliding/charge/kopbalduel (8-8)

B-: situaties zonder bal - speelhoeken afsluiten, strikte dekking en rugdekking

47. Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden (8-8)

49. Speler kan zich op juiste afstand ten opzichte van dichtstbijzijnde medespeler opstellen waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler uitgeschakeld is (8-8)

Spelhervattingen

                               55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen (8-8) (11-11)

56. Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen (8-8)

                               58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor (8-8) (11-11)

                               59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen (8-8) (11-11)

                               60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor (8-8) (11-11)

61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen (8-8) (11-11)

G5: U14-U17 – 11-11

B+: speler met bal     

passing         

9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of halflange pass (11-11)

10. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden ver kan spelen (in de loop) 11-11)

11. Speler kan voorzet met de juiste voer op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik van inlopende medespeler (11-11)

Balcontrole

16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen (11-11)

17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond) (11-11)

Afwerken

31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20 meter en meer ) (11-11)

B+: speler zonder bal – vrijlopen – steunen

2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen (11-11)

3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler (3de speler) gunstig in het spel te betrekken (11-11)

B-: in functie van bal en balbezitter

                Interceptie en afweren

34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats (11-11)

                1-1: druk/tackel/remmen

43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan (11-11)

B+ -> B- na balverlies

50. Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij je rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek naar gevaarlijke opgestelde tegenspelers af te sluiten (11-11)

B- -> B+ na balrecuperatie

52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie (11-11)

Spelhervattingen

                               55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen (8-8) (11-11)

                               58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor (8-8) (11-11)

                               59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen (8-8) (11-11)

                               60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor (8-8) (11-11)

61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen (8-8) (11-11)

 

 

TEAMTACTICS

__________________________________________________________________________________

 

G2: U7-U9 – 5-5

TT+1: Opbouwzone beheersen

                Aanspeelbaarheid

                               1. Openen: Breed (5-5)

                               2. Openen: Diep (5-5)

TT-1: Opbouwzone tegenstander beheersen

                Progressieve balcirculatie van de tegenstander beheersen

                               5. Positieve pressing op de baldrager (5-5)

G3: U10-U11 – 8-8

TT+1: Opbouwzone beheersen

                Aanspeelbaarheid

                               4. Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan (8-8)

                Progressieve balcirculatie

                               6. Efficiënte balcirculatie – Progressie nastreven

                                               6a. Progressie nastreven: Richting: ruit 1 -> ruit 2: Passing 1ste graad (8-8)

                               7. Efficiënte balcirculatie – Nauwkeurigheid & snelheid:

                                               7a. Efficiënte balcirculatie: Nauwkeurig doorspelen van de bal (8-8)

                               9. Diagonale passing:

                                               9a. Diagonale passing: Na aanspeelbaarheid (8-8)

TT-1: Opbouwzone tegenstander beheersen

                Blokvorming: Aanspeelbaarheid tegenstander beheersen

                               1. Sluiten:

                                               1a. Sluiten: Speelruimtes beperken (8-8)

Progressieve balcirculatie van de tegenstander beheersen

                               6. Negatieve pressing op de baldrager (8-8)

                               7. Dekking door dichtste medespeler (8-8)

                               10. Een meeschuivende doelman (hoge positie)

G4: U12-U13 – 8-8

TT+1: Opbouwzone beheersen

                Aanspeelbaarheid

                               3. Driehoekspel:

                                               3a. Driehoekspel: Aanspeelbaarheid (8-8)

                               5. Ruimte creëren voor een medespeler en het benutten ervan (8-8)

Progressieve balcirculatie

                               6. Efficiënte balcirculatie – Progressie nastreven

                                               6b. Progressie nastreven zonder risico op balverlies (8-8)

7. Efficiënte balcirculatie – Nauwkeurigheid & snelheid:

7b. Efficiënte balcirculatie: Zo snel mogelijk nauwkeurig doorspelen van de bal (8-8)

                               8. Efficiënte balcirculatie: Een zo hoog mogelijke balsnelheid nastreven (8-8)

                               10. Een speler of lijn overslaan bij passing diep (passing 2de graad) (8-8)

G5: U14-U17 – 11-11

TT+1: Opbouwzone beheersen

                Aanspeelbaarheid

                               3. Driehoekspel:                             

3b. Driehoekspel: Aanspeelbaarheid met aandacht voor wisselende spelsituatie (11-11)

                Progressieve balcirculatie

                               9. Diagonale passing:    

9b. Diagonale passing: In & Out passing naar de zwakke zone van de tegenpartij (11-11)

TT-1: Opbouwzone tegenstander beheersen

                Blokvorming: Aanspeelbaarheid tegenstander beheersen

                               1. Sluiten:

                                               1b. Sluiten: Speelruimtes beperken: Blok 35m – 35 m (11-11)

                               2. Evenredige onderlinge afstanden (11-11)

3. Hoog blok: aanvallers en middenvelders bevinden zich tussen de middenlijn en het strafschopgebied van de tegenstander (11-11)

4. Centrale verdediger dichts bij het duel bepaalt de off-side lijn (11-11)

                Progressieve balcirculatie van de tegenstander beheersen

                               8. Geen kruisbeweging met naburige speler (11-11)

                               9. Het schuiven en kantelen van het blok (11-11)

 

 

 

 

WEDSTRIJDEN

__________________________________________________________________________________

 

G1: U5-U6 – 2-2

Geef de spelers geen goedbedoelde tips voor of tijdens de wedstrijd. Laat hen hun lichaam, de bal en het voetbalspel volledig zelf ontdekken. Geef hen daarentegen wel aanmoedigingen bij een gelukt dribbel of doelpunt (high 5). Wees steeds positief en nooit verwijtend.

Wees in geen geval beperkend maar geef hen de kans spelproblemen te ontdekken en ook zelf op te lossen. “Voorcoachen” is daarbij een rem op de ontwikkeling.

De focus dient te liggen op de dribbel. In deze fase van de balgewenning is de speler bezig met het ‘Ik en de bal’ en in geen geval met de omgeving daarrond. Passing is daarom van ondergeschikte waarde.

Tracht als begeleider steeds het FUN aspect voor alle spelers te garanderen.

 

 

 

OPSTELLINGEN

__________________________________________________________________________________

 

Opstelling 1-4-3-3 met aanvallende driehoek

 

Collectieve taken B+

                Speelruimte wordt zo breed en zo diep mogelijk gehouden richting doel

Streven naar de ideale passafstanden binnen het ruitprincipe (steeds 3 mogelijkheden om de bal af te spelen).

Gevarieerd combinatievoetbal: afwisselend korte, halflange en lange passing.

Bij infiltratie van naburige speler denkt men ook aan potentieel balverlies door het geven van rugdekking.

Passrichting is eerste diepgericht, tweede gekruist voorwaarts, derde achteruit, nooit lateraal.

Steeds de mogelijkheid om een dieptepass door het centrum te spelen gebruikten om een onmiddellijke doelkans te creëren.

Bij een gesloten centrum wordt er aangevallen via de flanken, bij gevolg zullen er veel voorzetten getrapt worden.

Bezetting voor doel bij flankvoorzet:      1ste paal                9 of DS

                                                                               2de paal                 andere flankaanvaller

                                                                               16 meter             8 en 10 of LAM en RAM

Meerderheidssituaties creëren door het inschuiven van spelers naar de volgende linie.

Correcte passing: op goede voet aanspelen, juiste balsnelheid, op de juiste moment en niet onnodig lopen met de bal.

Bij balrecuperatie is eerste actie onmiddellijk diep gericht om de tegenaanval op te zetten. Er wordt zo snel mogelijk voorwaarts gespeeld.

Collectie taken B-

                Zo snel mogelijk de juiste verdedigende organisatie innemen.

                Zo snel mogelijk de ruimte van de tegenstander klein maken.

Een klok vormen van 30 meter op 30 meter.

De linies zo snel mogelijk zeer kort bij elkaar brengen. De onderlinge afstanden binnen dezelfde linie worden zo kort mogelijk gemaakt.

                Speelhoeken afsluiten richting doel

Dieptepassen beletten door goede onderlinge afstanden (10 meter à 15 meter) met de speler naast u en voor en/of achter u.

De onderlinge afstand tussen spelers verkleind naar mate men dichter bij de balbezitter komt of men dicht bij eigen doel komt.

De speler het dichtste bij de bal valt de balbezitter aan waardoor de tegenstander onder druk dient te handelen. Op deze manier probeert hij er voor te zorgen dat de tegenstander geen gevaarlijke diepteballen kan geven, maar laterale of ballen achteruit.

Het duel dient steeds hard te worden aangegaan, maar de speler mag zich niet laten uitschakelen. Tackelen wordt dus ten allen tijde vermeden. Verdedigers dienen te verdedigen op de voorvoeten.

De speler het dichts bij de duellerende speler dient onmiddellijk dekking te geven aan de duellerende speler om de eventuele 2de bal op te vangen.

Spelers binnen dezelfde linie dienen minimum op dezelfde hoogte te staan van de duellerende speler.

Verdedigen gebeurd in de eerste plaats in functie van de bal. Hoe dichter bij doel, hoe strikter de mandekking dient te zijn.

Er worden geen kruisbewegingen gemaakt wanneer de aanvallers van de tegenstander deze maken. Dit wordt opgelost via communicatie tussen de verdedigers. Iedereen verdedigd dus zijn eigen zone en niet zijn aanvaller aangezien deze kan wijzigen.

Er wordt collectieve hoge pressing gespeeld van 5” bij het net verliezen van de bal met als doel de bal binnen de 5” opnieuw te veroveren. Deze 5” druk wordt uitgevoerd door iedere speler door allemaal een loopbeweging richting de speler met bal te maken.

Na deze 5” zal er opnieuw een medium blok gevormd worden. Om dan opnieuw in blok druk naar voor te zetten.

Druk naar voor zal in fasen gebeuren omdat een volledige wedstrijd hoge druk fysisch niet mogelijk is. Dit zal steeds gebeuren in het 2de en 4de gedeelte van de wedstrijd.

In het 1ste en 3de zal er een medium blok gespeeld worden in een iets afwachtende houding, ongeveer ter hoogte van de middencirkel op de helft van de tegenstander. Vanaf het ogenblik de bal in dit blok komt zal er opnieuw druk naar voor gezet worden.

Bij pressing zal er vooral getracht worden op de pass te onderscheppen. De flankaanvaller zullen dus de flanken afschermen en trachten de tegenstander een pass in het blok te geven, hier is dan ook de kans op recuperatie de grootste.

Er wordt niet op buitenspel gespeeld door een stap naar voor te zetten. De centrale verdediger het dichtste bij de bal bepaalt de buitenspellijn. Er mag dus geen enkele andere speler een lagere positie hebben dan deze centrale verdediger.

De doelman en centrale verdedigers staan voor het coachen. Zij coachen dan wie er druk dient te zetten op de baldrager en wie dekking dient te geven.

Individuele taken B+

                K – 1      Terugspeelbal vragen om spel te verleggen.

                               Opstarten uitvoetballen via de centrale verdedigers.

                               Bal ontzetten bij risicovolle situatie.

                               Coaching van de verdedigende linie met betrekking tot de opbouw.

                               Dekking geven aan verdediging om dieptepass te onderscheppen.

RFV en LFV – 2 en 5         Speelveld zo breed mogelijk maken door zich tegen de zijlijn vrij te lopen.

                                               Op juiste moment inschrijven langs de flank. Restverdediging dient steeds 4 te zijn (4 van de 5 verdedigende spelers).

                                               Indien mogelijk iemand van het middenveld (kort) of de aanval (lang aanspelen).

RCV en LCV – 3 en 4        Goed in steun komen van keeper en flankverdediger: ideale passafstand innemen.

                                               Steeds trachten vooruit te spelen  en in noodzaak achteruit.

                                               Verleggen van het spel wanneer een flank vastzit.

                                               Op het juiste spelmoment door het centrum inschuiven en als de dekking verzekerd is.

                                               Verzorgen van restverdediging van 4 spelers (4 van de 5 verdedigende spelers).

VM – 6  Zich aanspeelbaar opstellen in zijn zone voor verdediging en juist ingedraaid staan bij balontvangst.

                Aanvallende middenvelders, flankaanvallers en centrumspits op ieder moment steunen en dekking geven.

                Steeds trachten vooruit te spelen, laterale passing vermeiden.

                Zo snel mogelijk flankaanvaller, aanvallende middenvelder of centrumspits aanspelen.

                Verzorgen van restverdediging van 4 spelers (4 van de 5 verdedigende spelers).

RAM en LAM – 10 en 8  Steeds aanspeelbaar zijn voor alle spelers. Eén speler vrijlopen naar de bal toe en één van de bal weg.

                                               Bal bijhouden tot de linies zijn aangesloten.

                                               Spel verleggen indien flank vast zit.

                                               Aannemen van de bal in functie van doel: dus draaien indien mogelijk, anders terugkaatsen.

                                               Aanvallers steunen en eventueel via 1-2 ze voor doel of op de flank vrijspelen.

                                               Goede positie in 16 meter aannemen bij flankvoorzet.

                                               Individuele actie door het centrum wanneer er geen beter passmogelijk is.

RFA en LFA – 7 en 11      Zo diep mogelijk spelen: proberen vrij te komen in de hoek om voorzet te trappen.

                                               Zo breed mogelijk opgesteld staan waardoor centrumspits centraal ruimte krijgt.

                                               Via individuele actie naar buiten voorzet trappen of langs binnen naar doel trappen.

                                               Bij voorzet van de andere kant naar 2de paal komen.

                                               Naar binnen komen om ruimte te maken voor flankverdediger wanneer deze opkomt.

DS – 9   Aanspeelbaarheid voor dieptepass als targetman verzekeren dor voortdurend te bewegen van links naar rechts zonder echter ver uit te wijken naar de zijkant toe.

                Bal goed afschermen en terugleggen op middenvelder of diep spelen in de hoek voor flankaanvaller.

                Bij voorzet op juiste moment naar 1ste paal toe bewegen.

                Fouten uitlokken rond en in 16 meter.

Individuele taken B-

                K – 1      Doelkansen voorkomen door goede coaching en positiespel ver voor doel.

                               Anticiperen vooral op dieptepas doorheen centrum.

Snel duel opzoeken bij 1-1 maar slechts in de voeten gaan als je bij de bal kan, anders remmend wijken.

                RFV en LFV – 2 en 5         Zone op de flank verdedigen: niet kruisen met centrale verdediger.

Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichtst bij de bal.

1-1 duel agressief maar niet laten uitschakelen. Enkel instappen bij 100% zekerheid. Verdedigen op de voorvoeten en het tackelen tot een minimum herleiden.

Tegenstrever naar binnen duwen bij voldoende dekking en geen doelkans.

Naar binnen komen wanneer de bal op de andere flank zit (op dezelfde hoogte van centrale verdediger).

Hoe dichter bij doel, hoe strikter de dekking op de directe tegenspeler zonder bal.

RCV en LCV – 3 en 4        Eigen zone centraal verdedigen: niet kruisen met andere centrale verdediger.

                                               Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichtst bij de bal.

1-1 duel agressief maar niet laten uitschakelen. Enkel instappen bij 100% zekerheid. Verdedigen op de voorvoeten en het tackelen tot een minimum herleiden.

                                               In dekking van naburige flankspelers als die balbezitter aanvalt.

                                               Op dezelfde hoogte van andere centrale verdedigers als de bal op de andere flank is.

                                               Hoe dichter bij doel hoe strikter de dekking op directe tegenspeler zonder bal.

                                               Coaching van andere verdedigers en van middenveld.

VM – 6  In je zone dieptepass beletten (speelhoek afsluiten in de diepte).

                Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichts bij de bal.

1-1 duel agressief maar niet laten uitschakelen. Enkel instappen bij 100% zekerheid. Verdedigen op de voorvoeten en het tackelen tot een minimum herleiden.

Meeschuiven bij pressing: vooral wanneer tegenstander op de flank in de problemen zit.

Coaching van andere middenvelders en aanvallers.

RAM en LAM – 10 en 8  Eigen zone verdedigen: geen kruisbewegingen van looplijnen met andere middenvelders of aanvallers.

                                               Speelhoek afsluiten in de diepte: dieptepassen beletten.

                                               Proberen terug te zakken naast de controlerende middenvelder.

                                               Zo snel mogelijk balbezitter onder druk zetten indien dichts bij de bal remmend wijken: zich niet laten uitschakelen, pas naar buitenkant geven.

                                               Meeschuiven bij pressing: wanneer tegenstander op de flank in de problemen zit.

                                               Coaching van de spitsen.

RFA en LFA – 7 en 11      Eigen zone op de flank verdedigen: geen kruisbeweging met middenvelder of spitsen.

                                               Eerst naar binnen komen en ruimte kort houden met centrumspits: beletten dat er diep kan gespeeld worden (speelhoeken afsluiten).

                                               Verdedigers dwingen om pass naar buitenkant te geven.

                                               Op het juiste moment pressing op de balbezitter, nl. bij kans op balrecuperatie, met andere woorden eerst tegenstander ophouden en als andere aanvallers en middenvelders goed aangesloten zijn: pressing.

DS – 9   Zich tussen beide flankaanvallers opstellen: geen kruisbeweging met andere aanvallers.

                Speelhoeken afsluiten naar centrum toe (beletten van dieptepass).

                Verdedigers dwingen van pass naar buitenkant te geen.

                Actief meeschuiven bij pressing.

 

 

 

Ander nieuws uit Erpe-Mere

Onze Jeugdploegen

Contact

Phone053/62.74.00 Kantine

Phone0486/57.11.07 Jeugdvoorzitter Lieven Welleman

Phone0478/42.31.87 TVJO Jens Vanderghote

email info@racingbambrugge.be

web www.racingbambrugge.be

© 2018 RacingBambrugge   |  Bezoek ons op www.RacingBambrugge.be